sadsad x
asdasd
KVKK Gizlilik ve Güvenlik İlkeleri

Gizlilik ve Güvenlik İlkeleri

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

 Değerli müşterilerimiz, aşağıda belirtilen açıklamalarımız "www.finspor.com.tr" ve "www.e-finspor.com" (Finspor Dış Ticaret Ltd. Şti.)'nin gizlilik politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca bilgilendirme içermektedir. "www.finspor.com.tr" ve "www.e-finspor.com" web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

 İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası temel olarak; Finspor Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin ("Finspor") "www.finspor.com.tr" ve "www.e-finspor.com" internet sitesi aracılığıyla ne tür kişisel veriler topladığını, toplanan kişisel verilerinizi hangi amaçlar doğrultusunda kullandığını, işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır. 

 "www.finspor.com.tr" ve "www.e-finspor.com" internet güvenlik standartı olan SSL (Secure Socket Layer) sistemini kullanmaktadır ve tüm önemli veriler 128 bit şifreleme ile koruma altına alınmaktadır. Web üzerinden yapılan alışverişte herhangi bir sayfada girilen bütün bilgiler, güvenlik ağı ile şifrelenerek sistemlerimize aktarmakta ve bu sayede istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından bu bilgilerin ele geçirilmesi önlenmektedir. Üye olurken verdiğiniz tüm kişisel bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Siteyi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sadece kendinizin sorumlu olduğunuzu ve eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalabileceğiniz hususunu önemle belirtmek isteriz.

 Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla da işlenebilir ve aktarılabilir. Kişisel bilgileriniz Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında kullanılmaz ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

 Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi:

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca,  Finspor Dış Ticaret Ltd. Şti.  olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 III. Kişisel verilerin işlenme amaçları: 

 Kişisel verileriniz, üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek; sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, istatistiksel analizler yapmak bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, üçüncü şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler yukarıda belirtilen amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacaktır. 

 Kişisel verilerinizin aktarılması:

 Kişisel verileriniz;  KVKK'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlara, doğrudan veya dolaylı olarak kurulacak iştiraklerimize, bağlı ortaklıklara, verdiğimiz hizmetlerin devamını sağlamak amacıyla sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilere, Hukuk ve Mali Danışmanlarımıza, Denetçilere, Şirketimiz hissedarlarına, açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 Veri Saklama ve Veri Güvenliği

 Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermekte ve sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyet göstermektedir.

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulur. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

 Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

 Kişisel veri sahipleri, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun'un 11'nci maddesi uyarınca Şirketimize başvurmak suretiyle; 

  1. Kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerin yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin KVKHK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir. Yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için BAŞVURU FORMU linki üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu formu "Finspor Dış Ticaret Ltd. Şti., Nüzhetiye Cad. No:42/A 34357 Beşiktaş / İstanbul" adresine bizzat başvurarak, noter veya iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle irtibata geçebilirsiniz. 

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.